สำนักปลัด

บุคลากรสำนักปลัด

  • งานธุรการ
  • งานกิจการสภา
  • งานป้องและบรรเท่าสาธารณภัย