วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 
 ศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้  อยู่คู่วัฒนธรรม
รู้เท่าทันโลก  มุ่งสู่การพัฒนา  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต