ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับเลือก ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)