ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางอินทิรา คาดพันโน ประธานสภา อบต.เหนือเมือง เปิดการประชุมสภา อบต.เหนือเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมี นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายก อบต.เหนือเมือง แถลงนโยบายต่อ สภา อบต.เหนือเมือง พร้อมทั้ง จ.ส.อ.ดาวเทียม จำเริญพัฒน์ รองประธานสภา อบต.เหนือเมือง, นางสมหมาย ไซเล็กทิม เลขานุการสภา อบต.เหนือเมือง, สมาชิกสภาฯ ดร.สามเชาวน์ บำรุงชัย ปลัด อบต.เหนือเมือง, นายกฤติเดช พลรักษา และนางสาวนนลนีย์ ธนัสถ์รุจินัน รองปลัด อบต.เหนือเมือง, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตำบล ร่วมฟังการแถลงนโยบายฯ ณ โดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด