เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2563