กองคลัง

บุคลากรกองคลัง

  • พัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)