โครงการ “เสริมสร้างความปลอดภัยด้วยใบขับขี่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ส.อ.กอบชัย แก่นนาคำ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรอบรมตามโครงการ “เสริมสร้างความปลอดภัยด้วยใบขับขี่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง