แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕