แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔