เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เขตเลือกตั้งที่ ๑๘ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (กรณีเลือกตั้งเพิ่มเติม)