เรื่อง แจ้งความให้ผู้มีสิทธิรับเงินค่าทดแทนมาดำเนินการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์พร้อมขอรับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนก่อนการวางทรัพย์ ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด