เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านไทยอุดม สายทางจากบ้านนายสุรชัย สร้อยเสนา ไปถึง บ้านนายวีระ เสนารัตน์