เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 เรื่อง