เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านน้อยในเมือง สายทางซอยรถทัวร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)