เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านไทยอุดม สายทางจาก บ้านนายสุรชัย สร้อยเสนา ไปถึงบ้านนายวีระ เสนารัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)