เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง