เรื่อง พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนำไปใช้ประโยชน์