เรื่อง ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง