เรื่อง ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง