เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหาร่สวนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563