เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง