เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกาอสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองนาสร้าง สายทางเชื่อมจากท่อระบายน้ำเดิมหน้า รพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง ไปทางถนนร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง