เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักแว่น เริ่มสายทางเริ่มต้นจากบ้านนายประสิทธิ์ มรรควรรณ ไปทางบ้านนางจันสี พันโนฤทธิ์ ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๔ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง