เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง สายทางบ้านนางเครือวัลย์ ไปทางบายพาส ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง