เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนสว่าง สายทางบ้านนายทองคำ นิลพันธ์ ไปถึงบ้านนางยุภา พรมโคกกลาง ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง