เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านสามแยกโพธิ์ชัย เริ่มต้นจากบ้านนายบุญเรียน เพ็งพิพากษ์ไปทางบ้านนางเสถียร ไพบูลย์ ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง