เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองเรือ สายทางบ้านนายเฉลียว แน่นอุดร ไปทางบ้านนายสาคร ปัตถาวเร ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง