เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองแก สายทางเริ่มจากถนน คสล.เดิม ้บานนางบุสบง โคเวียง ถึงบ้านนางปิยดา สาระชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง