เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านหนองแก สายทางเริ่มต้นจากบ้านเลขที่ 53 นางเสงี่ยม บุดดาวัน ไปทางทิศตะวันออก ถึงบ้านนายธนิศ ไชยคิรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง