เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที 19 บ้านโนนสว่าง สายทางบ้านนางต่วน เจิมแหล่ ถึงบ้านนางหนูไพร ชมภูวิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง