เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู๋ที่ 17 บ้านไทยอุดม สายทางซอยทรัพย์เจริญ ผิวทางจราจรกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 220 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง