เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563