เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวิดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) “ร่วมคิดร่วมทำร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”