เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนภารกิจสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแก่เกษตรกร และผู้ยากจน