เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2565