เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ (Infographic) เกี่ยวกับคำแนะนำในการปฎิบัติสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)