เรื่อง ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) กรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระบบ ITAS