เรื่อง ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนร้อยเอ็ดกลับบ้านและสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง