เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติในพิธีถวายผ้ากฐิน/กฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)