เรื่อง การเลื่อนวันประกาศ กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน จากเดิมวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564