เรื่อง การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๖,๑๗,๑๘,๑๙/๒๕๖๕