เรื่อง การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2564 และครั้งที่ 29/2564