เรื่อง การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564 และครั้งที่ 27/2564