เรื่อง การสงข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564 และ ครั้งที่ 16/2564