เรื่อง การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 และ ครั้งที่ 12/2564