เรื่อง การสงข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู่สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564 และ ครั้งที่ 10/2564