เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องท้องถิ่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร