เรื่อง การปิดประกาศการเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลในเมือง ตำบลเหนือเมือง ตำบลรอบเมือง และตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด