วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

 ศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้  อยู่คู่วัฒนธรรม

รู้เท่าทันโลก  มุ่งสู่การพัฒนา  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต