ประวัติ อบต.เหนือเมือง

ประวัติ อบต.เหนือเมือง

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

 1. สภาพทั่วไป
  1.1 ที่ตั้งและขนาดตำบลเหนือเมืองตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 29.25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18.281.25 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
  ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเชียงขวัญ และอำเภอธวัชบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลดงลาน และตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
  1.2 สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเหนือเมือง ส่วนใหญ่มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบถึงค่อนข้างราบเรียบสม่ำเสมอ และมีความลาดชันเล็กน้อย 0-1 % การใช้ประโยชน์ที่ดินของตำบลเหนือเมืองกว่าร้อยละ 68 เป็นพื้นที่ทำนา 6,999 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น 325 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชผัก 58 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตรอื่นๆ 171 ไร่ พื้นที่ถือครองต่อครัวเรือน 4 ไร่ ต่อครัวเรือน และที่อยู่อาศัย 10,446.75 ไร่ นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ เช่น หนองแก หนองจองจอย หนองตากร้า หนองอีเลิศ หนองแคน หนองทุ่ง และยังมีลำห้วยเหนือไหลผ่านพื้นที่ตำบลตลอดแนวทางตอนล่างของตำบล
  1.3 ขนาดของประชากรและการตั้งถิ่นฐาน ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 ตำบลเหนือเมือง มีประชากรทั้งสิ้น 19,726 คน จำนวนครัวเรือนทั้งตำบลมีประมาณ 7,940 ครัวเรือน ขนาดสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ยประมาณ 4 คน ต่อครัวเรือน

จำนวนประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
ณ เดือน 25 กันยายน 2560
หมู่ที่ บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
1 น้อยในเมือง 374 423 797 320
2 สามแยกโพธิ์ชัย 447 482 929 376
3 หนองแก 440 476 916 407
4 หนองผักแว่น 387 419 806 537
5 นา 238 240 478 160
6 เหล่ากล้วย 375 366 741 404
7 โนนสว่าง 212 211 423 134
8 แดง 388 383 711 200
9 หนองเรือ 326 307 633 272
10 หนองนาสร้าง 440 465 905 393
11 หนองตากล้า 1,539 551 2,090 1,044
12 หนองม่วง 317 305 622 206
13 หนองบัวทอง 522 511 1,033 346
14 ห้าแยกกกโพธิ์ 561 638 1,199 763
15 โนนงาม 465 507 972 550
16 โนนเมือง 574 583 1,157 628
17 ไทยอุดม 649 634 1,283 659
18 หนองไผ่ 324 358 682 323
19 โนนสว่าง 324 346 670 177
20 แดง 231 236 467 143
21 ป่าม่วง 144 150 294 88
22 น้อยในเมือง 522 532 1,045 523
23 หนองผักแว่น 483 475 958 433
รวม 10,282 9,589 19,871 9,095
การตั้งถิ่นฐานของประชากรในตำบลเหนือเมือง มีลักษณะการตั้งบ้านเรือนแบบรวมเป็นกลุ่มโดยกระจายเป็นกลุ่มๆ ในพื้นที่ทางการเกษตร กลุ่มใหญ่ที่มีประชากรอยู่รวมกันมากกว่า 1,000 คน ขึ้นไป มีกลุ่ม คือ ชุมชนหมู่ที่ 14 สำหรับชุมชนที่มีประชาชนไม่ถึง 1,000 คน ได้แก่ หมู่ที่ 13 รองลงมาเป็นหมู่ที่ 17, 23, 16, 1, 22, 11, 10, 12, 2, 3, 6, 15, 9, 4, 19, 18, 20, 5, 7, 8, และหมู่ที่ 21 ตามลำดับ
1.4 จำนวนหมู่บ้าน 23 หมู่บ้าน
– จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 23 หมู่ ได้ แก่หมู่ที่ 1-23
– จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มบางส่วน – หมู่ ได้แก่หมู่ที่ –
1.5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล
– จำนวนเทศบาล – แห่ง
– จำนวนสุขาภิบาล – แห่ง

 1. สภาพทางเศรษฐกิจ
  ประชากรในตำบลเหนือเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างนอกสาขาการเกษตร โดยในฤดูนอกการเกษตรจะมีการอพยพแรงงานในภาคการเกษตรไปทำงานรับจ้างในตัวเมืองร้อยเอ็ดหรือจังหวัดอื่นๆ เช่น กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป สำหรับผลผลิตที่สำคัญ เช่น ข้าว พืชผักต่างๆ โดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อผลผลิตถึงที่ หรือบางส่วนเกษตรกรจะนำไปจำหน่ายที่ตลาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทั้งนี้ในตำบลเหนือเมืองมีโรงสีข้าวรองรับผลผลิตถึง 3 แห่ง ตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่พบมากส่วนในด้านพณิชยกรรมตำบลเหนือเมืองมีร้านค้าของชำ และร้านอาหารเปิดให้บริการประชาชนในแทบทุกหมู่บ้าน ส่วนสินค้าประเภทอื่นๆ ประชาชนส่วนใหญ่มักเดินทางไปซื้อที่ร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ ๆ และการคมนาคมก็สะดวก
  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
  1) ธนาคาร – แห่ง
  2) โรงแรม 2 แห่ง
  2.1 โรงแรมเพชรรัชต์การเด้นท์ หมู่ที่ 17
  2.2 โรงแรมชนินธร หมู่ที่ 22
  3) บังกะโล 10 แห่ง
  3.1 โกลเด้นท์เฮ้าส์ หมู่ที่ 3
  3.2 พรสวรรค์รีสอร์ท หมู่ที่ 15
  3.3 รุ้งนภารีสอร์ท หมู่ที่ 15
  3.4 แสงจันทร์รีสอร์ท หมู่ที่ 16
  3.5 เหมือนฝันรีสอร์ท หมู่ที่ 16
  3.6 โรสโฮเต็ล หมู่ที่ 22
  3.7 ร้อยเอ็ดรีสอร์ท หมู่ที่ 16
  3.8 เหนือเมืองรีสอร์ท หมู่ที่ 15
  3.9 ทุ่งแสนรัก หมู่ที่ 15
  4) ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 8 แห่ง
  5) โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง
  6) โรงสี 9 แห่ง
  6.1 โรงสีข้าวบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7
  6.2 โรงสีข้าวบัวสมหมาย หมู่ที่ 10
  6.3 โรงสีข้าวบ้านแดง หมู่ที่ 20
  6.4 โรงสีข้าวบ้านแดง หมู่ที่ 20
  6.5 โรงสีข้าวไทยเพิ่มพูล หมู่ที่ 23
  6.6 โรงสีข้าวเจริญรัตน์ หมู่ที่ 23
  6.7 โรงสีข้าวนพจง หมู่ที่ 15
  6.8 โรงสีข้าวกองทุนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 18
  7) ร้านค้าย่อย จำนวน 224 แห่ง
  8) สถานประกอบการอื่น ๆ จำนวน 557 แห่ง
  9) ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง ตลาดสดพรรณรวี
  10) กลุ่มอาชีพ/กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 16 กลุ่ม
 2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  3.1 วัด/สำนักสงฆ์ 17 แห่ง
  ลำดับที่ วัด หมู่ที่ บ้าน
  1 วัดกอนประชาราม หมู่ที่ 2 บ้านสามแยก
  2 วัดวิมลนิวาส หมู่ที่ 3 บ้านหนองแก
  3 วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม หมู่ที่ 6 บ้านเหล่ากล้วย
  5 วัดศรีจันทร์ หมู่ที่ 8 บ้านโนนสว่าง
  6 วัดป่าธรรมมงคลเรือวนาราม หมู่ที่ 9 บ้านหนองเรือ
  7 วัดแสนระลึกวนาราม หมู่ที่ 10 บ้านหนองนาสร้าง
  8 วัดอัมพวัน หมู่ที่ 12 บ้านหนองม่วง
  9 วัดสุระชัย หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวทอง
  10 วัดป่าดงนางย่อง หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวทอง
  11 วัดบ้านโนนงาม หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม
  12 วัดโพธิรังสฤษฎิ์ หมู่ที่ 16 บ้านโนนเมือง
  13 สำนักสงฆ์พุทธจักรสมบัติวนาราม หมู่ที่ 16 บ้านโนนเมือง
  14 วัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ 19 บ้านโนนสว่าง
  15 วัดป่าพุทธนิมิต หมู่ที่ 20 บ้านแดง
  16 วัดบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 21 บ้านป่าม่วง
  17 วัดป่าศรีไพรวัน หมู่ที่ 17 บ้านไทยอุดม 2) มัสยิด – แห่ง
  3) ศาลเจ้า/โบสถ์ – แห่ง
  3.2 สาธารณสุข
  1) โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน – แห่ง
  2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2 แห่ง
  2.1 หมู่ที่ 10 บ้านหนองนาสร้าง
  2.2 หมู่ที่ 19 บ้านแดงโนนสว่าง
  3) สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน – แห่ง
  4) ร้านขายยาแผนปัจจุบัน – แห่ง 3.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1) สถานีตำรวจ - แห่ง 2) สถานีดับเพลิง - แห่ง 3.4 โรงเรียนในเขตพื้นที่ ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2556 ลำดับที่ โรงเรียน ชาย หญิง รวม
  1 ขัติยะวงษา
  2 ไพโรจน์วิชชาลัย
  3 บ้านหนองนาสร้าง 76 59 135
  4 บ้านแดงโนนสว่าง 119 108 153
  5 บ้านโนนเมือง 21 16 37
  6 บ้านหนองตากร้า 68 62 130
  7 บ้านหนองผักแว่น 25 21 46
  8 บ้านสามแยกโพธิ์ชัย 14 9 23
  รวมทั้งหมด 323 275 5243.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าศรีไพรวัลย์ จำนวนนักเรียน 180 คน
 3. การบริการพื้นฐาน
  4.1 การไฟฟ้า, ประปา
  1) มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้านทั้ง 23 หมู่บ้าน
  2) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 7,464 ครัวเรือน
  3) จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาทั้งหมด 18 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12, 22, 23
  4) มีระบบประปาหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 20,19,16,11,21
  4.2 แหล่งน้ำธรรมชาติ
  1) ลำห้วย 1 แห่ง ลำห้วยเหนือ
  2) บ่อน้ำตื้น – แห่ง
  3) บ่อโยก – แห่ง
  4) หนองน้ำ 6 แห่ง ได้แก่ หนองจองจอย, หนองตากร้า, หนองอีเลิศ ,หนองแก, หนองแคน,หนองทุ่ง
 4. ข้อมูลอื่น ๆ
  5.1 สิ่งแวดล้อม
  ปัจจุบันในชุมชนมีปัญหาฝุ่นละอองจากถนนลูกรังเข้าสู่บ้านเรือน และถนนในบริเวณชุมชนขาดความร่มรื่นเนื่องจากปริมาณต้นไม้ลดลง แหล่งน้ำสาธารณะขาดการดูแลรักษาทำให้มีสภาพเสื่อมโทรม
  5.2 มวลชนจัดตั้ง
  1) ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 2 รุ่น 100 คน
  2) ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน – รุ่น – คน
  3) กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ จำนวน – รุ่น 210 คน
  4) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 3 รุ่น 189 คน
 5. ศักยภาพในตำบลเหนือเมือง
  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
  1. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ประกอบด้วย
  1. นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายก อบต.
  2. นายผดุงศักดิ์ พวงช้อย รองนายก อบต.
  3. นายมงคล สีใส รองนายก อบต.
  4. นายอนันต์ จิตวุฒิ เลขานุการนายก อบต.
  2. จำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จำนวน 160 คน
  ตำแหน่ง สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง รวม
  พนักงานส่วนตำบล 20 6 6 32
  ลูกจ้างประจำ – 1 1 2
  พนักงานจ้างตามภารกิจ 35 9 7 51
  พนักงานจ้างทั่วไป 42 5 10 57
  จ้างเหมาบริการ 18 – 8 26
  รวม 115 21 32 168